1 Twój wybór

Prenumerata na komputer, tablet, czytnik, telefon komórkowy.

Magazyn Książki www - kwartał

9.00 zł z VAT za kwartał (93 dni) Pakiet "Książki." obejmuje dostęp do artykułów z aktualnego wydania magazynu "Książki.Magazyn do czytania"

2 Wybierz sposób płatności

Podaj imię i nazwisko
Dzięki bezpiecznemu zapisywaniu danych karty w eCard, kolejne zakupy na Wyborczej zrobisz jednym kliknięciem, bez ponownego wypełniania danych.

Kartę możesz usunąć w każdej chwili.


xxxxxxxxxx
Ważna do:

Zapisaną kartę możesz usunąć w ustawieniach Moje konto.

Zapłać jednorazowo inną kartą

Dzięki bezpiecznemu zapisaniu konta w PayPal, kolejne zakupy na Wyborczej zrobisz jednym kliknięciem, bez ponownego wypełniania danych. Konto możesz usunąć w każdej chwili.
Zmień konto

Płacę kontem zarejestrowanym w dniu:

Mam kod promocyjny

4 Podsumowanie zamówienia

Szczegółowy opis oferty i warunków umowy

Pakiet "Ksiażki. Magazyn do czytania" na kwartał (93 dni) obejmujący dostęp do artykułów z aktualnego wydania magazynu "Książki.Magazyn do czytania" umieszczonych w serwisie wyborcza.pl/ksiazki dostępne na następujących urządzeniach: komputer z przeglądarką www, tablety i smartfony. Prenumerata zostanie udostępniona po upływie 14 dni od dnia zamówienia (tj. po upływie okresu na odstąpienie). Na Twoje żądanie prenumerata zostanie udostępniona po zakupie lub w innym wskazanym momencie przed upływem 14 dni na odstąpienie. W razie żądania rozpoczęcia usługi przed upływem okresu nad odstąpienie, prenumerata zostanie Ci udostępniona bezpośrednio po zakupie lub innym wybranym przez Ciebie momencie. W razie udzielenia takiej zgody nie tracisz prawa do odstąpienia, ale jeżeli z niego skorzystasz zwracana Tobie opłata zostanie proporcjonalnie pomniejszona stosownie do wykorzystanego okresu prenumeraty.

Regulamin usług i konta Wyborcza

REGULAMIN

Świadczenia usług Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej

I DEFINICJE

1) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej.

2) Agora – Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 PLN – wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44;

3) Prenumerata Cyfrowa Gazety Wyborczej – co do zasady płatna usługa świadczona przez Agorę drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu Treści Cyfrowych w ramach Pakietów;

4) Serwis – wydawany przez Agorę, serwis internetowy, za pośrednictwem którego użytkownik może dokonać zakupu Pakietów i/lub korzystać z Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej, a także inne serwisy, za pośrednictwem, których można dokonać zakupu Pakietu i uzyskać dostęp do Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej, których aktualna lista znajduje się pod adresem: wyborcza.pl/listaserwisow;

5) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;

6) Pakiet – usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej świadczona w zakresie składającym się na dany Pakiet, przez Okres Prenumeraty.

7) Treści Cyfrowe – treści cyfrowe rozpowszechniane przez Agorę za pośrednictwem Serwisu obejmujące w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje moblilne oraz pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent – zgodnie z aktualną ofertą Agory dotyczącą Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej;

8) Okres Prenumeraty – wybrany przez Użytkownika – spośród tych oferowanych przez Agorę, okres przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej, w zakresie wybranego przez Użytkownika Pakietu;

9) Prenumerata Autoodnawialna – forma usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej świadczona, na życzenie Użytkownika przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty w zakresie Pakietu wybranego przez Użytkownika. Usługa Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób płatności kartą płatniczą lub w systemie paypal.

10) Konto - konto zdefiniowane Regulaminie Użytkownika Gazety Wyborczej.


II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prenumerata Cyfrowa Gazety Wyborczej jest usługą świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. nr 1422) przez Agorę na zamówienie Użytkowników na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Agorą. Umowa jest zawierana za pośrednictwem Serwisu – na zasadach wskazanych w punkcie III Regulaminu lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy Agorą a Użytkownikiem.

2. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści Cyfrowych objętych danym Pakietem przez Okres Prenumeraty, a w razie wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej – przez kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania Pakietu za pomocą maksymalnie 5 (pięciu) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Pakietu osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Agory.

4. Dostępność do Pakietów jest nieograniczona terytorialnie.

5. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników którzy:

- Posiadają Konto; Użytkownikowi, który nie ma Konta Konto, zostanie ono założone po podaniu w procesie zakupu Pakietu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu Użytkownika Gazety Wyborczej;

- zaakceptują Regulamin;

- zakupią Pakiet lub otrzymają dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez Agorę zasadach;

- dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w punkcie VII Regulaminu.

6. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej jest świadczona przez Agorę.

Dane kontaktowe:

Adres: Warszawa, ul. Czerska 8/10 (00-732)

Telefon: (+48) 22 555 54 55

Adres e-mai: pomoc@wyborcza.pl

7. Użytkownik nie może, w związku z korzystaniem z usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej dostarczać treści o charakterze bezprawnym.


III ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

1. Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę”) oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi dostępu do Pakietu pomiędzy Agorą a Użytkownikiem.

2. Użytkownik, który zakupił Pakiet wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.:płatność kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, płatność systemem Paypal, płatność przelewem online. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do Pakietu wygasa.

3. Pakiet zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniony Użytkownikowi bezpośrednio po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Na żądanie Użytkownika, Pakiet zostanie mu udostępniony przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Agorę potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Agory za pośrednictwem Operatora Płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty). Użytkownik będący konsumentem, któremu na jego żądanie, Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci tego prawa, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie od dnia udostępnienia Pakietu do dnia odstąpienia od Umowy.

4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej w formie Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona o ile Użytkownik przy wyborze Pakietu zaznaczy opcję autoodnowienia i wybierze sposób płatności kartą płatniczą lub PayPal. Zaznaczając opcję autoodnowienia Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez Agorę z karty płatniczej lub w systemie PayPal ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

4.1.Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Autoodnawialnej jest realizowana poprzez pobranie przez Agorę ceny za kolejny Okres Prenumeraty. Cena za kolejny Okres Prenumeraty jest pobierana nie wcześniej niż 72 h przed i nie później niż 24h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

4.2.Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia poprzez odznaczenie opcji autoodnowienia na swoim Koncie.

5. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Agora potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).


IV ZASADY UDOSTĘPNIANIA PAKIETÓW W INNY SPOSÓB NIŻ POPRZEZ ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SERWISU.

1. Dostęp do Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej może być realizowany na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem, w inny sposób niż poprzez zakup Pakietów za pośrednictwem Serwisu.

2. Do umów na dostęp do Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej mają zastosowania postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem postanowień punktu III, o ile szczególne postanowienia tych umów nie stanowią inaczej.


V PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

1. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Agorę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail pomoc@wyborcza.pl lub na adres pocztowy (Agora S.A., ul. Czerska 8/10; 00-732). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Agora została poinformowania o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

4. Jeżeli Pakiet został udostępniony Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Pakietu.


VI REZYGNACJA Z PAKIETU PO UPŁYWIE TERMINU NA ODSTĄPIENIE

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Pakietu (czyli rozwiązać umowę na Pakiet za wypowiedzeniem).

2. Aby zrezygnować z Pakietu (czyli wypowiedzieć umowę na Pakiet) należy wysłać wiadomość e-mail na adres pomoc@wyborcza.pl z oświadczeniem o rezygnacji z Pakietu. W wiadomości o rezygnacji Użytkownik powinien wskazać od kiedy chce zrezygnować z Pakietu, przy czym termin ten nie może być krótszy, niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Agorę. W razie nie wskazania terminu Pakiet zostanie dezaktywowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji. W razie rezygnacji Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Pakietu, nie później, niż w terminie 14-stu dni od dnia dezaktywacji Pakietu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.


VII MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z PRENUMERATY CYFROWEJ ORAZ INTEROPERACYJNOŚCI TREŚCI ZE SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM ORAZ OPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA

Postanowienia obowiązujące dla Pakietów zamówionych począwszy od 23 października 2017 r.:

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym Dostęp do płatnych Sekcji www Wydawcy, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa.
 2. Przeglądarka użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie Usługodawcy, plików cookie innych firm.
 3. Dla aplikacji Wyborcza, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż iOS 9.0.
 4. Dla aplikacji Książki. Magazyn do czytania, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż iOS 7.0.
 5. Dla aplikacji Wysokie Obcasy Extra, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż iOS 7.0.
 6. Dla aplikacji Wyborcza, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem operacyjnym Android: urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż Android 5.0.
 7. Dla aplikacji Książki. Magazyn do czytania, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem operacyjnym Android: urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż Android 4.0.3
 8. Dla aplikacji Wysokie Obcasy Extra, przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem operacyjnym Android: urządzenia końcowego z systemem operacyjnym nie niższym niż Android 4.0.3
 9. Połączenie z siecią Internet

Postanowienia obowiązujące dla Pakietów zamówionych do 22 października 2017 r. włącznie:

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym Dostęp do płatnych Sekcji www Wydawcy, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, IE 10.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.
 2. Przeglądarka użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie Usługodawcy, plików cookie innych firm.
 3. Połączenie z siecią Internet
 4. W celu pobrania i prawidłowego korzystania z Usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego spełniającego następujące wymagania zainstalowania jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, IE 10.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.
 5. Dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): System Windows 7 lub wyższy z przeglądarką Internet Explorer 10.0 lub wyższą;
 6. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6; urządzenia końcowego typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6 lub urządzenia końcowego typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;
 7. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 3.1

VIII REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10 (00-732) z dopiskiem Prenumerata Cyfrowa Gazety Wyborczej lub e-mailem na adres pomoc@wyborcza.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez użytkownika.
 3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Agora nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, w tym udostępniania Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo. Administratorem danych osobowych jest Agora. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie, w zakresie adresu e-mail, uniemożliwia realizację usługi.


X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Agora informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf.

2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin zostanie także przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie –wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Agory (ul. Czerska 8/10, 00-732). Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.


ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, numer faksu (22) 555 54 44, adres poczty elektronicznej pomoc@wyborcza.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Wyborczej,

Data zamówienia.................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ..................

Adres konsumenta(-ów) .................

e-mail konsumenta na który była wykupiona usługa…..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

Regulamin użytkownika Gazety Wyborczej

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Regulamin – niniejszy "Regulamin użytkownika Gazety Wyborczej", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady świadczenia usług przez Agorę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Agora - Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 złotych, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, adres internetowego serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@wyborcza.pl, numer telefonu do kontaktu: 22 555 52 38 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

Serwis – wydawany przez Agorę serwis internetowy obejmujący domeny znajdujące się na liście: http://wyborcza.pl/1,75743,17862378,Lista_serwisow_Gazety_Wyborczej.html

Konto Użytkownika lub Konto – funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu, wymienionych w Regulaminie.

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

Nick – unikalna nazwa, wybierana przez użytkownika w Serwisie.

§ 2

1. Konto udostępniane jest przez Agorę nieodpłatnie. W celu zawarcia umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość wyższych, niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego - w takim wypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun prawny dostarcza Agorze zgodę pocztą elektroniczną na adres pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Serwisu:

a) automatycznie po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Agorę na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Agora wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie;
lub
b) z chwila pierwszego logowania – w przypadku Użytkownika posiadającego konto w serwisie Facebook.com lub Google+ lub Gazeta.pl.

4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 3

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Agorę jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na wysyłanie przez Agorę na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Agory lub jej kontrahentów i korzystanie przez Agorę z poczty elektronicznej w celu marketingu bezpośredniego.

2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Agorę w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu, a pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych - także w celach marketingowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Agora. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie od Agory na udostępniony Użytkownikowi adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Agory lub jej kontrahentów i na korzystanie przez Agorę z poczty elektronicznej w celu marketingu bezpośredniego może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić pocztą elektroniczną na adres pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Agory określony powyżej w niniejszym Regulaminie.

4. Agora zapewnia każdemu Użytkownikowi Konta dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Agora zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników Kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do Konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

§ 4

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie Konta i innych usług Serwisu przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Kont.

2. Niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści: rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub z powodu braku wyznania czy też z powodu orientacji seksualnej;

b) umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające ważny interes społeczny, a także zasady Netykiety, określone w punkcie 2 Załącznika nr 1 do Regulaminu;

c) umieszczanie przez Użytkowników w komentarzach pod artykułami:

(i) przekazów reklamowych,

(ii) materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

3. Agora zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jak również prawo do blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod artykułami w stosunku do osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

4. Agora zastrzega, iż w przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do usunięcia, i usunięty na podstawie ust. 2 powyżej, jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego usunięciu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.

5. Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszyli postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, powołana przez Agorę administracja Konta może:

a) zablokować należący do Użytkownika Nick, co spowoduje, że Użytkownik nie będzie mógł zamieszczać komentarzy pod tym Nickiem,

b) zablokować możliwość zamieszczania komentarzy bezterminowo, jeżeli po odblokowaniu Nicka (zablokowanego na podstawie punktu a) powyżej) Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu.

Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia Agory, o którym mowa w niniejszym ustępie.

6. Przestrzeń pod artykułami w Serwisie jest miejscem, w którym możliwe jest prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę na każdy temat. Agora nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności.

7. Usługa Serwisu obejmuje promowanie wybranych przez Agorę wypowiedzi Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu poprzez działania podejmowane na stronach wydawanych przez Agorę serwisów internetowych. W przypadku wykorzystania poszczególnych wypowiedzi w sposób opisany powyżej, Agora umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie daną wypowiedź. Użytkownik może poinformować Agorę w każdym czasie o rezygnacji z usługi, o której mowa w niniejszym ustępie.

§ 5

1. Umowa na korzystanie z Konta zawarta jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny, według własnego wyboru: z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Agora może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym wyłącznie z następujących przyczyn:

a) w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestania świadczenia przez Agorę usługi polegającej na udostępnianiu Konta wobec wszystkich Użytkowników,

b) w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się do Konta przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

3. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Żądanie zamknięcia Konta oraz inną korespondencję dotyczącą zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie i odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług, prosimy nadesłać na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa).

4. Agora zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach Serwisu nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania Konta lub korzystania z innych usług, o których mowa w Regulaminie, z naruszeniem przepisów prawa. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

§ 6

1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 30 lub wersja wyższa, IE 10 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 11.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa;

b) przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie;

c) połączenia z siecią Internet;

d) dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): System Windows 7 lub wyższy z przeglądarką Internet Explorer 10.0 lub wyższą;

e) dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6; urządzenia końcowego typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6 lub urządzenia końcowego typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;

f) dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 3.1

2. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez Agorę uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisu) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@wyborcza.pl lub na piśmie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Agora rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

3. Regulamin udostępniany jest na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem Agory: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa oraz jest przesyłany pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy.

4. Agora informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem ( http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2).

5. Agora nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 4 maja 2015 roku


Załącznik nr 1do Regulaminu: Netykieta

Netykieta to zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w dyskusjach na Forum Gazeta.pl.

1. Jak pisać:

- Pisz zwięźle i na temat.

- Odpowiadając na wpis, cytuj tylko potrzebne fragmenty, a resztę wycinaj. Nie cytuj sygnaturek (podpisów).

- Jeśli zadajesz komuś pytanie, sformułuj je precyzyjnie.

2. Czego unikać:

- Nie przeklinaj.

- Nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców.

- Nie podszywaj się pod innych.

- Nie publikuj ogłoszeń ani reklam.

- Nie spamuj - nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach.

- Nie publikuj wątków niezgodnych z tematyką serwisu.

- Nie wklejaj całych cudzych wypowiedzi lub artykułów - wystarczy je omówić lub podać link z odpowiednim komentarzem.

- Nie pisz WIELKIMI literami - w Internecie oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także wykrzykników.

- Nie zamieszczaj w swojej sygnaturce (podpisie) treści wulgarnych lub komercyjnych.

3. Poza tym:

- Ignoruj „trole” - użytkowników, których jedynym celem jest dokuczanie i krytykowanie. Twoje odpowiedzi na ich posty tylko ich zachęcą do dalszej działalności. Wystarczy, że zgłosisz ich działalność do moderacji pomoc@wyborcza.pl lub klikając kosz przy wpisie.

- Uważaj z humorem i ironią! Mogą być niezrozumiałe albo obraźliwe. Możesz używać emotikonów.

- Jeśli dyskusja przerodzi się w prywatną pogawędkę, kontynuuj ją poza forum.

- Twoja sygnaturka (podpis), powinna mieć co najwyżej cztery linie. Może zawierać np. imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, link do strony, ulubiony cytat.

- Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny. Staraj się doradzać innym, a nie wyśmiewać ich - każdy był kiedyś początkujący!

Zgodnie z Regulaminem Forum wypowiedzi naruszające punkt 2 Netykiety mogą być usuwane.

Uwaga: Bez tej zgody będziesz mógł czytać nasze artykuły dopiero po 14 dniach od zakupu.

Uwaga, dla prenumeratorów Wyborczej w każdym miesiącu przygotowujemy wyjątkowe zniżki na promocyjne prenumeraty, książki, e-booki, audiobooki i inne usługi. Zaznacz zgodę na otrzymywanie informacji o nich, a żadna Cię nie ominie.

Żeby dokonać zakupu musisz zaakceptować regulamin.

Łączna wartość zamówienia: 9.00 zł z VAT